Proč v Číně věnují pozornost krachu SSSR a jeho komunistické strany?

21.12. 2022 Čínské komentáře

Číňané často hledali v Moskvě, co funguje, a v případě roku 1991 se zaměřili téměř výhradně na to, co se stalo KSSS. Kolaps SSSR dal Číňanům podnět k zamyšlení, ale ne tolik o osudu samotného svazu. Bez nadsázky lze říci, že jejich analýza toho, co se stalo v SSSR, formovala vývoj v Číně a varoval je před jakýmikoli "unáhlenými" politickými reformami nebo oslabením stranického vedení státu a armády.

Pro čínské pozorovatele to hlavní, co se v roce 1991 stalo, nebyl kolaps obrovského státu, ale ztráta moci komunistické strany. Toto hodnocení přišlo po počáteční fázi šoku a hledání nepřátel a vedlo Číňany k tomu, aby zaujali širší přístup, než jaký mají mnozí Rusové.

Primární vysvětlení rozpadu SSSR, tvrdí Číňané, je spojeno s oslabením strany, včetně korupce, která zachvátila všechny sféry života, izolací stranické elity od obyčejných lidí, konzumerismem a také byrokratickým přístupem stranických ideologů a agitátorů.

Číňané opět na rozdíl od mnoha Rusů tvrdí, že sovětská ekonomika měla být reformována, jak se o to pokusil Gorbačov, ale že Moskva tento úkol přijala příliš pozdě, a v důsledku toho byla nucena se o to pokusit v období rostoucího napětí s USA, Západem a v podmínkách silného informačního tlaku zevnitř. Vzhledem k tomu, že Západ nyní považuje Čínu za svého hlavního konkurenta, mnozí v Pekingu věří, že studium toho, co se stalo se SSSR, má zvláštní význam. Lze říci, že v čínském diskurzu je myšlenka o kolapsu KSSS a rozpadu SSSR – a jmenovitě v tomto pořadí! – považována za důležitou lekci pro Čínskou lidovou republiku. Reformy musejí být provedeny včas, ale nikdy nesmí zahrnovat oslabení stranické kontroly nebo její ideologie.

Zdroj v ruštině: zde

Události na přelomu 80. a 90. let 20. století měly zásadní vliv nejen na vývoj Ruska a Číny, ale také na dialog mezi oběma zeměmi. Moskva a Peking pak upustily od soupeření a místo toho se rozhodly pro pragmatickou spolupráci. V roce 1989 podpořil Sovětský svaz, kde v té době vanul liberální vítr perestrojky, kroky čínských úřadů, které tvrdě potlačily protesty na náměstí Nebeského klidu. V roce 1991 čínští komunisté i přes své zjevné sympatie ke GKČP vyjádřili ochotu spolupracovat s novými ruskými orgány, což se začalo za Gorbačova a pokračovalo za Jelcina. Rusko a ČLR se tak postupem času staly faktickými spojenci a jejich vztahy jsou dnes označovány za "nejlepší v historii".

Rozpad SSSR mezitím dal Číňanům mnoho podnětů k přemýšlení. A nejde ani tak o osud Sovětského svazu, jako spíše o jejich vlastní. Bez nadsázky lze říci, že analýza toho, co se stalo v SSSR, v jistém smyslu předurčila směr vývoje Číny, a to varováním před ukvapenými politickými reformami a odstraněním strany z vedení státu a armády. Za Si Ťin-pchinga se studium sovětských zkušeností stalo důležitou součástí stranické propagandy. Stranická propaganda, protože pro čínské pozorovatele nebyl hlavní událostí roku 1991 rozpad obrovského státu, ale ztráta moci komunistické strany.

 

Smrt velkého bratra
Pozornost, kterou Čína věnuje událostem v Sovětském svazu, by neměla být překvapením. Po celou dobu existence Komunistické strany Číny (KS Číny) sloužil Sovětský svaz jako vodítko pro čínské vedení a významný faktor při přijímání různých vnitropolitických rozhodnutí v Číně. Samotná Komunistická strana Číny (KSČ) byla založena podle vzoru KSSS v roce 1921 za přímé účasti emisarů Kominterny. Mnoho vedoucích představitelů KSČ studovalo v Sovětském svazu a hovořilo rusky. Vojenská, technická a finanční pomoc ze strany SSSR byla klíčová během války KSČ s Kuomintangem a po celá 50. léta, dokud se obě "sesterské strany" nepohádaly kvůli ideologickým rozdílům.

Navzdory těmto neshodám byly zkušenosti SSSR pečlivě studovány na všech úrovních. Zejména od začátku perestrojky. Diskuse o reformách v SSSR probíhala na stránkách médií a v univerzitních učebnách. O osobnost Michaila Gorbačova byl mezi studentskými aktivisty velký zájem.

Sovětsko-čínský summit v Pekingu v květnu 1989 vyostřil pohled na "krizi na náměstí Nebeského klidu" právě proto, že vztahy se SSSR a reakce sovětských vůdců na dění v ČLR byly pro čínské představitele velmi důležité. V Číně panovalo přesvědčení, že v Sovětském svazu není protestní akce na centrálním náměstí země, a to ani ve dnech významné návštěvy zahraničního vůdce, jednoduše možná. Jako důkaz byly uvedeny příklady násilného potlačení demonstrací v Alma-Atě, Minsku a Tbilisi. Peking si v té době nedokázal představit, že se KSSS za dva roky rozpadne a situace v SSSR se vymkne kontrole, neboť analýza dostupných dokumentů ukazuje, že události roku 1991 v SSSR byly pro Číňany naprostým překvapením. V té době však již byla politika zmrazení politických reforem v Číně přijata. Povzbuzením pro ně bylo nejen překonání vlastní politické krize, ale také pozorování revolucí v roce 1989 ve východní Evropě. Tváří v tvář hrozbě odstavení od moci se čínské elity konsolidovaly - předpokládalo se, že KSČ udělá totéž. Ve dnech srpnového puče se čínští představitelé vyjadřovali o GKČP pozitivně a čínský velvyslanec v Moskvě blahopřál členům junty k nástupu k moci. Potlačení puče a následné samovolné rozpuštění sovětské komunistické strany vnímali čínští představitelé jako těžkou ránu i pro sebe. Deng Xiaoping se obával, že KSSS bude zakázána a KSČ zůstane jedinou velkou komunistickou stranou na světě, načež na ni Západ tvrdě došlápne. Na podzim roku 1991 se v prvních novinách publikovaných v Číně objevily negativní zprávy o událostech v SSSR a Ústřední stranická škola dokonce vytvořila samostatnou skupinu pro boj proti "mírovému obrození", která označovala nebezpečí, jež postihlo KSSS.

 

Kdo za to může a co dělat
Bělověžské dohody a rozpad Sovětského svazu byly vnímány jako jediný přirozený důsledek rozpadu vládnoucí strany. Peking projevil ochotu spolupracovat i s novými postsovětskými státy a s většinou z nich navázal diplomatické vztahy již v prosinci 1991. Téma studia "sovětské krize" začalo v Číně žít vlastním životem a stalo se především teoretickým a poté praktickým problémem. Zatímco v první fázi se studium omezovalo na banální hledání viníků ("za všechno může Západ", "za všechno může Gorbačov"), později čínští vědci přešli k systémové, komplexní a interdisciplinární analýze. Celkem čínští vědci napsali více než sto vědeckých prací o rozpadu KSSS a SSSR, nepočítaje v to různé eseje a konferenční příspěvky. Mezi nimi je několik obsáhlých monografií a tématu se věnují nejen ruští historici, ale i ekonomové, politologové a odborníci na marxismus-leninismus. Zájem vědců je snadno vysvětlitelný, protože sleduje velmi konkrétní cíle, které pro ČLR neztrácejí na významu. Čínští odborníci musí odpovědět na dvě klíčové otázky:

1) jaké jsou příčiny rozpadu SSSR a KSSS

a

2) co by mělo vedení KSČ udělat, aby se vyhnulo jejich osudu.

Mezi zdůrazňovanými příčinami kolapsu jsou podle Číňanů především ty, které souvisejí s oslabením strany. Konkrétně jde o všudypřítomnou korupci, odtrženost stranické elity od mas, konzumní způsob života (uprostřed nedostatku!) a formalismus a byrokratismus stranických ideologů a agitátorů, což vede k naprosté nedůvěře v politiku vnucovanou shora. Čínští vědci poměrně ostře kritizují strukturu sovětské ekonomiky, zejména její centralizaci, která se datuje od Mao Ce-tungova postavení v 50. letech. Dalším problémem SSSR byl příklon k vojensko-průmyslovému komplexu a těžkému průmyslu, což vedlo k akutnímu nedostatku spotřebního zboží. Zatímco ekonomický obsah programu perestrojky čínští autoři vůbec nekritizují, poukazují na to, že snahy sovětských reformátorů byly opožděné a špatně promyšlené, a proto se jim nepodařilo vyřešit řadu sociálních problémů. Zároveň, jak Číňané zdůrazňují, byl Sovětský svaz nucen provádět reformy v podmínkách stále trvající konfrontace se Západem a silného kulturního a informačního tlaku zvenčí, což v podmínkách krize ekonomiky a politického systému způsobilo silnou "nedůvěru" ve vládnoucí stranu, ideologii a zemi. Čínští vědci připisují Michailu Gorbačovovi zásluhu na odklonu od nákladné konfrontační linie ve vztazích se Západem, ale domnívají se, že okamžik změny byl již promeškán a SSSR v 80. letech zaplatil cenu za dlouhé období snahy o světovou hegemonii. Gorbačovův obrat v zahraniční politice ve skutečnosti jen posílil pronikání západního vlivu do SSSR a pomohl Americe porazit svého rivala. Vzhledem k tomu, že Čína je nyní sama v pozici "hlavního soupeře Západu", má pro ni studium "sovětské lekce" eminentní význam.

"Sovětská lekce"
Studium chyb KSSS se před 20 lety přesunulo z akademických pracoven do učeben členů strany a poté na celostátní úroveň. Například v roce 2003 uspořádalo politbyro Ústředního výboru KSČ kolektivní studijní zasedání, na kterém se zabývalo vzestupem a pádem devíti velmocí ve světových dějinách, včetně SSSR. V roce 2006 byl na základě materiálů z tohoto zasedání v Čínské ústřední televizi uveden šestidílný film "Rozpad KSSS a rozpad SSSR: vzpomínky očitých svědků". V témže roce 2006 natočil Ústav marxismu Akademie společenských věd film "Myslet na nebezpečí v době míru: historické poučení z rozpadu KSSS". O šest let později vyšel film s podtitulem "Rozpad KSSS a rozpad SSSR" v mnohamilionovém nákladu knižně. Nový nárůst zájmu o zkoumání chyb KSSS je spojen s nástupem Si Ťin-pchinga k moci. Podle všeho je on sám hluboce znepokojen rozpadem sovětské komunistické strany. Zmínky o této události se objevují v projevech a publikacích po celou dobu prezidentství čínského vůdce. V nedávném článku Si pro stranický časopis Qiushi (pozn.red.: název časopisu odkazuje na idiom "Shí Shì Qiú Shì,  respektive 实事求是") se píše: "Ruská komunistická strana se chopila moci s 200 000 členy, porazila Hitlera a jeho politickou stranu se dvěma miliony členů a ztratila moc s téměř 20 miliony členů. Stalo se tak podle Si Ťin-pchinga., protože "ideály a přesvědčení zmizely" a "nikdo nevystoupil na obranu strany se zbraní v ruce". Stejná myšlenka s odkazem na názory Si Ťin-pchinga byla vyjádřena v jednom ze série dokumentů o 20. sjezdu KSČ s názvem "Silná země musí mít silnou armádu": "Poučení, které si můžeme vzít z rozpadu KSSS a SSSR, je, že absolutní podřízenost armády straně je základním principem, který je třeba posilovat, nikoliv oslabovat. Tato teze se opakuje prakticky ve všech materiálech k nadcházejícímu stému výročí Čínské lidové osvobozenecké armády (bude se slavit v srpnu 2027), včetně závěrečného projevu Si Ťin-pchinga na 20. sjezdu KSČ.

Shrneme-li to, čínský diskurz pevně zakotvil pojem rozpadu KSSS a rozpadu SSSR (přesně v tomto pořadí!) jako důležitou lekci pro ČLR. Krize v Sovětském svazu v polovině 80. let je popisována jako systémová. Sociální a ekonomická transformace SSSR a reformy uvnitř komunistické strany byly podle názoru Číňanů nezbytné, a proto zcela oprávněné. Byly však opožděné a nemohly již vyřešit problémy spojené s nedostatkem důvěry veřejnosti v úřady a rozkladem uvnitř strany. V očích Číňanů má klíčový význam chybná politika strany, která se odpojila od státní správy a armády. Odvolávání se na negativní zkušenost KSSS-SSSR je vedením KSČ aktivně využíváno v propagandě jako argument ve prospěch nepřijatelnosti jakýchkoli reforem spojených s oslabováním role strany v životě společnosti.

Zdroj:BL

Další články

Proč se české nevěsty strojí do bílých šatů? Protože je to barva čistoty. Proč smuteční hosté chodí v černé? Protože je to barva smrti a zármutku. Podobně zelená symbolizuje pro Evropany naději a nový život, červená lásku a blankytná nevinnost. Stejně významné jsou barvy i v Číně. Některé významy a způsoby jejich použití se ale od evropských liší.

V Číně byla Nobelova cena vždy ostře sledována jako výraz světového uznání národním literaturám. Skutečnost, že se této pocty až do minulého týdne nedostalo žádnému spisovateli z Číny, se vší její bohatou literární tradicí a významem, přičítaným slovesným uměním, byla pro čínské intelektuály trpkou připomínkou neplnoprávného postavení jejich vlasti na pomyslné stupnici světových kultur v moderní době.

Letos v létě uplynulo vice než sto let od boxerského povstání v severní Číně a jeho potlačení spojenými armádami osmi mocností (Evropa, USA a Japonsko). Kulaté výročí této významné, ale na Západě polozapomenuté historické epizody prošlo vcelku bez povšimnutí, dokud na ně neupozornila jiná kontroverzní, symbolikou nabitá událost: 1. října, v den 51. výročí založení ČLR (a na svátek sv. Terezie z Lisieux, patronky misionářů), vyhlásil papež Jan Pavel II. kanonizaci 120 nových světců z Číny,…

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.